E-mail : biuro@fsw.org.pl Telefon : +48 608533151

Regulamin portalu CHARYTATYWKA.PL

§1 Definicje
Ilekroć w Regulaminie pojawiają się niżej wskazane pojęcia oznaczają one:

1) Fundacja – Fundacja Sztuka Wyboru, adres: 86-014 Mochle 74, KRS 0000510191, NIP 5542924737, REGON 341587225 do której należy portal www.charytatywka.pl .
2) Darowizna – świadczenie pieniężne w formie darowizny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego na rzecz Fundacji dokonywane on-line przy pomocy Portalu przez osoby trzecie.
3) Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
4) Konto – panel osobisty Użytkownika, umożliwiający korzystanie z Usług wymienionych w Portalu.
5) Operator płatności – Blue Media S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot.
6) Rejestracja – procedura zakładania Konta w Portalu.
7) Regulamin – niniejszy Regulamin.
8) Portal – portal internetowy dostępny pod adresem www.charytatywka.pl
9) Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie Usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Fundacji, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
10) Usługa – wszelkie działania świadczone drogą elektroniczną przez Fundację na rzecz Użytkownika.
11) Użytkownik - każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług świadczonych w Portalu przez Fundację,
12) Darczyńca - Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który dokonał rejestracji w Portalu, która dokonała rejestracji w Portalu,
13) Zbiórka - ogłaszana w Portalu przez Fundację akcja polegająca na zbiórce pieniędzy na realizację określonego celu lub na cele statutowe Fundacji.

§2 Cel portalu
1. Portal stanowi wyłączną własność Fundacji.
2. Celem portalu jest udzielenie wsparcia Fundacji w pozyskiwaniu środków finansowych za pośrednictwem Portalu działającego on-line poprzez umożliwienie jej publikowania ogłoszeń o prowadzonych zbiórkach, a także poprzez umożliwienie dokonania darowizny za pośrednictwem operatora płatności internetowych
3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
1) Zasady korzystania z portalu internetowego prowadzonego pod adresem: www.charytatywka.pl
2) Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu oraz wynikające z nich obowiązki Fundacji i Użytkowników;
3) Obowiązki i zakres odpowiedzialności Fundacji;
4) Zasady dokonywania Darowizn.
4. Rejestracja oraz korzystanie z usług świadczonych w ramach Portalu są dobrowolne i bezpłatne.
5. Fundacja nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez umieszczenie go na stronie internetowej https://charytatywka.pl/regulamin

§3 Warunki zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
1. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, po podaniu danych osobowych oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przy dokonywaniu Darowizny. Do zawarcia umowy nie jest konieczne posiadania Konta.
2. Zawarcie Umowy jest dobrowolne.
3. Obsługa wpłat dokonywana jest przez Operatora Płatności, niezależnego od Fundacji. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie serwisów i usług świadczonych przez Operatora Płatności.

§4 Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. Fundacja świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
2. Usługi obejmują:
1) Korzystanie z Portalu;
2) Zakładanie i administrowanie kontem Użytkownika;
3) Przekazywanie darowizn Fundacji za pośrednictwem zewnętrznego Operatora płatności;
3. O ile Fundacja uruchomi odpłatne usługi będą one musiały być zawsze dodatkowo zamówione przez Użytkownika.
4. Prawidłowe korzystanie z Usługi jest uzależnione od łącznego spełnienia po stronie Użytkownika następujących wymagań technicznych:
1) urządzenie wraz z oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron www (w szczególności przeglądarka internetowa Internet Explorer 9 lub nowsza (Firefox, Google Chrome, Safari), obsługującym technologię plików „cookies” oraz z włączoną obsługą Java Script;
2) dostęp do sieci Internet;
3) aktualny system operacyjny, wspierany przez producenta;
4) dostęp do poczty elektronicznej.
5. Wszystkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych obciążają Użytkownika.
6. Użytkownicy nie mają obowiązku rejestracji w Portalu w celu korzystania z Usług. Możliwe jest dokonanie Darowizny bez zakładania Konta.
7. Użytkownik posiadający Konto może w każdej chwili je usunąć bądź dokonać modyfikacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość danych wprowadzonych do Portalu.
9. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych, niepełnych bądź nieaktualnych danych przez Użytkownika.
10. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.

§5 Zasady dokonywania darowizn
1. Zbiórki są publikowane w Portalu wyłącznie przez Fundację. Zbiórki mogą być prowadzone przez Fundację samodzielnie lub na rzecz jej podopiecznych.
2. Darowizny nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
3. Użytkownik może dokonać Darowizny na wybrany cel wskazany na Portalu za pośrednictwem Operatora płatności.
4. Proces płatności jest obsługiwany przez Operatora Płatności, który jest całkowicie niezależny od Fundacji. Podmioty te nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za jego działania i zaniechania, w szczególności funkcjonowanie systemu obsługi płatności.
5. Darowizny Darczyńców trafiają na rachunek bankowy Fundacji za pośrednictwem Operatora płatności.

§6 Ochrona danych osobowych
1. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przepływem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarto w osobnym dokumencie, tj. https://charytatywka.pl/rodo

§7 Prawa własności intelektualnej
1. Portal jako całość chroniony jest prawami autorskimi, które należą do Fundacji. Dotyczy to w szczególności logotypu, grafik i treści zamieszczanych przez Fundację. Korzystanie z nich jest uwarunkowane spełnieniem wymogów zawartych w odpowiednich przepisach prawa.
2. Fundacja oświadcza i gwarantuje, że materiały zamieszczane w Portalu nie są obarczone wadami prawnymi, w szczególności nie narusza i nie będzie naruszać żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich. Za zamieszczone materiały Fundacja ponosi pełną odpowiedzialność.

§8 Odpowiedzialność Fundacji
1. Odpowiedzialność Fundacji z tytułu świadczenia Usług jest zawarta w odpowiednich przepisach, a niniejszego Regulaminu nie należy odczytywać jako udzielającego dodatkowej gwarancji lub rozszerzania praw Fundacji ponad wymogi ustawowe. W szczególności Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za:
1) Problemy lub ograniczenia techniczne wynikłe z parametrów urządzeń, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie z Portalu;
2) Następstwa korzystania z Portalu i usług przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w tym zakresie zwyczajami;
3) Zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich.
4) Treść reklam produktów lub usług zamieszczanych w Portalu oraz jakość tych produktów lub usług;
5) Treści zamieszczone na stronach internetowych niebędących własnością Fundacji, do których hiperłącza zawarto w Portalu;
6) Utratę danych Portalu zgromadzonych w systemach informatycznych Użytkownika, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
2. Fundacja dołoży wszelkich starań, aby Portal oraz usługi udostępnione za jego pośrednictwem funkcjonowały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń. Fundacja zastrzega, że w związku z aktualizacją danych, korekcją błędów lub podejmowaniem innych prac konserwacyjnych, w funkcjonowaniu Portalu mogą wystąpić przerwy.
3. Fundacja informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności możliwością zainstalowania szkodliwego oprogramowania, a także możliwość bycia narażonym na wyłudzenia haseł lub próby innej aktywności mającej na celu przejęcie kontroli nad tożsamością Użytkownika. Jednocześnie Fundacja informuje, że podjęła wszystkie niezbędne kroki do zminimalizowania wyżej wymienionych zagrożeń.
4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie treści zamieszczonych w Portalu oraz skutki tych decyzji.

§9 Reklamacje
1. Usługi świadczone przez Fundację drogą elektroniczną i funkcjonowanie Portalu mogą być przedmiotem reklamacji zgłaszanych przez Użytkowników, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@charytatywka.pl lub na piśmie na adres: Fundacja Sztuka Wyboru, adres: 86-014 Mochle 74.
2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
1) Oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko i adres elektroniczny);
2) Przedmiot reklamacji;
3) Okoliczności uzasadniające reklamację.
3. Reklamacji nie podlegają niezawinione przez Fundację wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usługi.
4. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Fundację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
5. Fundacja, rozpatrując reklamację, będzie stosować niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
6. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.
7. Fundacja informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR), z której może skorzystać Użytkownik.

§10 Usunięcie Konta
1. Użytkownik może usunąć Konto samodzielnie albo zwrócić się do Fundacji z prośbą o usunięcie Konta, wysyłając wiadomość email z adresu podanego w trakcie rejestracji w Portalu, a Fundacja ma obowiązek na takie żądanie Konto usunąć.
2. Żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy wiążącej Użytkownika z Fundacją.
3. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania przez Fundację żądania, o którym mowa w ust. 1.
4. Fundacja może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem i usunąć jego Konto w przypadku, gdy Użytkownik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu lub w związku z korzystaniem z Portalu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa i pomimo uprzedniego wezwania nie zaprzestał naruszeń. O fakcie wypowiedzenia umowy w tym trybie Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Użytkownik podał podczas rejestracji w Portalu.

§11 Postanowienia końcowe
1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.
2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Portalu oraz poprzez wysłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany dla Konta.
3. Zmiana Regulaminu daje Użytkownikowi możliwość rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji.
4. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Portalem.
5. Użytkownika oświadcza, że uzyskał wyczerpujące informacje dotyczące Usługi i Portalu i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.
6. Prawem właściwym dla oceny skutków stosowania Regulaminu jest prawo polskie. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy prawa konsumenckiego (dla Użytkowników niebędących osobami prawnymi).
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Portalu.

Dostępne płatności